Glitch Nyan Cat

Glitch Nyan Cat

The NYA̶͚͒N application has stopped responding to the system. Press CTRL+ALT+D̵͈́EL to restart your r̴̨̓eality. You will lose any unsaved inf̷̤̐ǒ̷̬rmation and retu̴͓͒rn to your last s̷̞̾p̷͙̀awn point. Owning this NFT g̸̱̃rants the following stats: DEF̷̞̤͕̄RAGME̸̯̋̎̒NTATION + 100 D̴͈̾IAGṊ̷͆OSTIC̴̛͈S + 20 ERR̴̻͝Ǫ̶̈́R + 4̷̱͒0̸̣͝4

NFTNDX.IO

Available on:

OpenSea

112

Unique Current Owners

(271 Historical Owners)

130

Current Market Supply

(130 Initially Minted)

306

Total Transfers

Top Current NFT Owners

(10 Out of 112 current owners)

NFT Transfers Activity

From To Editions When
0x90dcee0c52774da5e8f745dec478832a7383a06d
kreepture.eth
0xf0050336d1b33fc14738f4108152c78fd7457889
0xf0050336d1b33fc14738f4108152c78fd7457889
1 Edition a month ago
0x0cbe1fba05102c34365a742af159efc5a93d1a68
juicyy.eth
0x5b264c40cc71f7de16f0650eef3780bdf39a6bf0
juicyvault.eth
1 Edition a month ago
0x5d95baebb8412ad827287240a5c281e3bb30d27e
tankbottoms.eth
0xe090d18834584181ed73984acd58856bb6b04c45
gnosis.tankbottoms.eth
1 Edition 2 months ago
0x46e0dcceb5357f1c59a9de1b29173f85ddb8198f
0x46e0dcceb5357f1c59a9de1b29173f85ddb8198f
0x5d95baebb8412ad827287240a5c281e3bb30d27e
tankbottoms.eth
3 Editions 2 months ago
0x7daef0084b8bb7f845e4d7ec0bdf4bb0992c0621
0x7daef0084b8bb7f845e4d7ec0bdf4bb0992c0621
0x95881ef22b1a8dcdbcac5bb5f4d17111db5785ac
spdog.eth
1 Edition 2 months ago
0x562848250a4ab913ff19bd400a53d3eef67ba566
0x562848250a4ab913ff19bd400a53d3eef67ba566
0x7daef0084b8bb7f845e4d7ec0bdf4bb0992c0621
0x7daef0084b8bb7f845e4d7ec0bdf4bb0992c0621
1 Edition 2 months ago
0xfc81f8c777508e38a9cb59e60617cf42adc5f5b1
0xfc81f8c777508e38a9cb59e60617cf42adc5f5b1
0x562848250a4ab913ff19bd400a53d3eef67ba566
0x562848250a4ab913ff19bd400a53d3eef67ba566
1 Edition 2 months ago
0xee193f18cc3549e1158e4b940f065d8f460c143e
lighton.eth
0xff5dcd67b90b51eddb8b2cb4fc7689e48ac903a2
keltek.eth
1 Edition 3 months ago
0xe1a655553ce22e454c9d474dc3c3b41d4fc0b191
0xe1a655553ce22e454c9d474dc3c3b41d4fc0b191
0xfc81f8c777508e38a9cb59e60617cf42adc5f5b1
0xfc81f8c777508e38a9cb59e60617cf42adc5f5b1
1 Edition 3 months ago
0xf873bebdd61ab385d6b24c135baf36c729ce8824
kingkitega.eth
0xe1a655553ce22e454c9d474dc3c3b41d4fc0b191
0xe1a655553ce22e454c9d474dc3c3b41d4fc0b191
1 Edition 3 months ago
0x3975946b88ec92d111bdfa2a057f2a0ceb55c315
0x3975946b88ec92d111bdfa2a057f2a0ceb55c315
0xdfbd75c34880068c06116b3c427ea8dac0a2f071
aikopapageno.eth
1 Edition 3 months ago
0xcb1f0e2b750f2fd825137185307dd66ff4c6332e
celshortsqueeze.eth
0xd7d3239511e5f9fd702c78bda9fe3dd8670d5be0
0xd7d3239511e5f9fd702c78bda9fe3dd8670d5be0
1 Edition 4 months ago
0xa1bfaf706d89ae3dc080a7e58b529c091cd5d9f0
0xa1bfaf706d89ae3dc080a7e58b529c091cd5d9f0
0xaf078944f745a0e64de42d5c5114794cd2bdffa6
0xaf078944f745a0e64de42d5c5114794cd2bdffa6
1 Edition 4 months ago
0x7a4b4bd0dd0fca862e70d7eccf9e224b32dbcdfd
0x7a4b4bd0dd0fca862e70d7eccf9e224b32dbcdfd
0x81230b3b2597ed8a4c21b19477ae0f6c4856e28d
0x81230b3b2597ed8a4c21b19477ae0f6c4856e28d
1 Edition 4 months ago
0x93e9594a8f2b5671aee54b86283fa5a7261f93d7
0x93e9594a8f2b5671aee54b86283fa5a7261f93d7
0x90dcee0c52774da5e8f745dec478832a7383a06d
kreepture.eth
1 Edition 4 months ago
0x1c8724c7416236750979ca5d823491fa05b082c2
0x1c8724c7416236750979ca5d823491fa05b082c2
0xde1b6dd59a147a5cbd584f5ec2e0954cfecd2816
teamsteggy.eth
1 Edition 5 months ago
0x16280c48c95a2a4b04cc8a03bc52ede22aa193da
0x16280c48c95a2a4b04cc8a03bc52ede22aa193da
0x04bb223513af7fbc750c339c07647f069dfdbbf8
0x04bb223513af7fbc750c339c07647f069dfdbbf8
1 Edition 5 months ago
0x000001f568875f378bf6d170b790967fe429c81a
mommysboy.eth
0x7a4b4bd0dd0fca862e70d7eccf9e224b32dbcdfd
0x7a4b4bd0dd0fca862e70d7eccf9e224b32dbcdfd
1 Edition 5 months ago
0xe699025cdceb9a1c0c97a64ec0e1151077301611
0xe699025cdceb9a1c0c97a64ec0e1151077301611
0x9bd39e1a8b316c11f777bf4405f7ba6f038a95b3
0x9bd39e1a8b316c11f777bf4405f7ba6f038a95b3
1 Edition 5 months ago
0x6f8e72dbc02b1efabc6ef35177f91d941966f6ae
michellereeves.eth
0xa98c691bb5cf5bc1d6b4d2a3772119725129ff39
0xa98c691bb5cf5bc1d6b4d2a3772119725129ff39
1 Edition 5 months ago
0xbd275ed21e220cc35faf087385e09db6ac11d242
theevac.eth
0x94368d7edcf67deaf3b553ea776e014164e63664
0x94368d7edcf67deaf3b553ea776e014164e63664
1 Edition 5 months ago
0x713babc831c35a654c69e5f3260a966ea2f91bfc
0x713babc831c35a654c69e5f3260a966ea2f91bfc
0x7b8b0496037b6fb243ba54d4725aaaf197ebf0de
0x7b8b0496037b6fb243ba54d4725aaaf197ebf0de
1 Edition 6 months ago
0xdd60fc8e5c7bf835ab60437387344a0686924868
pinco888.eth
0x16280c48c95a2a4b04cc8a03bc52ede22aa193da
0x16280c48c95a2a4b04cc8a03bc52ede22aa193da
1 Edition 6 months ago
0x550cfb8eb4d96d519de53459c2b9ed590560aa1f
aint4sale.eth
0xdd60fc8e5c7bf835ab60437387344a0686924868
pinco888.eth
1 Edition 6 months ago
0xcb724b38d476cd8e39ba12b1d06c34b8be0e0b32
0xcb724b38d476cd8e39ba12b1d06c34b8be0e0b32
0x60f5af80b715f1b756bbfe9d398c8139063146c4
0x60f5af80b715f1b756bbfe9d398c8139063146c4
1 Edition 6 months ago